Regulamin XI edycji Damak Tarczyn Półmaraton 2022

1. CEL IMPREZY:
 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja Gminy i Miasta Tarczyn.
 • Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Tarczyn.
 • Promocja Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Tarczynie.
2. ORGANIZATOR:
 • Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie.
 • Współorganizator : Zespół Szkół Gimnazjum & Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów.
 • Patronat nad biegiem sprawuje Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.
3. TERMIN I MIEJSCE BIEGU:
 • Bieg odbędzie się w dniu 11 września 2022 roku ulicami miasta i gminy Tarczyn z metą i startem przy ul. Szarych Szeregów w Tarczynie, start o godz. 10:00.
 1. Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godziny 09:45 do 09:50.
 2. Długość trasy: 21,097 km – trasa posiada atest PZLA.
 3. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
4. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA, KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU:
 • Punkty odżywiania będą znajdowały się co około 5 km.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
 • Trasa Półmaratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 13:00.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13:00 zobowiązani są do przerwania.
 • Biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem „Koniec Półmaratonu”.
5. ZASADY UCZESTNICTWA:
 • W XI Tarczyn Półmaraton prawo startu mają osoby, które 12 września 2022 roku ukończą 16 lat,

W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do biura zawodów Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem Rodzica lub Opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w półmaratonie osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

 • Wszyscy zawodnicy startujący w XI Tarczyn Półmaraton, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu w dniach 10-11.09.2022 r..
 • Odbieranie pakietów startowych odbywać się będzie na podstawie karty zgłoszenia.
 • Osoby podczas weryfikacji muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
 • Uczestników półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 • Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na karcie zgłoszenia potwierdzający start na własną odpowiedzialność.
 • W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
 • Szatnie będą znajdowały się przy hali sportowej w pobliżu mety Półmaratonu. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki z numerami startowymi do godziny 09:40. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 • Za rzeczy nieoddane do szatni organizator nie odpowiada.
6. KLASYFIKACJE:
 • W Półmaratonie będzie prowadzona klasyfikacja:
 1. Generalna z podziałem na płeć,
 2. Wiekowe z podziałem na płeć,
  K-16-29 M-16-29
  K-30-39 M-30-39
  K-40-49 M-40-49
  K-50-59 M-50-59
  K-60-69 M-60+
  M-70+
 3. Klasyfikacja generalna z podziałem na płeć dla mieszkańców z Gminy Tarczyn.
7. POMIAR CZASU:
 • W Półmaratonie pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma CHRONOTEX za pomocą systemu chipów aktywnych zamocowanych w numerze startowym.
 • Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 • Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika.
8. ZASADY ZGŁOSZENIA:
 • Organizator ustala limit startujących, który wynosi 300 zgłoszonych i opłaconych zawodników.
 • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie elektronicznie do dnia 08.09.2021 r. do godz. 24:00 na stronie zgłoszeń.
 • Nie będzie można dokonać zgłoszenia w biurze Półmaratonu w dniach 10-11. 09.2022r.
 • Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.
9. BIURO ZAWODÓW:
 • Biuro Półmaratonu będzie czynne w dniach 10.09.2022r. od godz. 12:00 do 15:00, i 11.09.2022 od godz. 8:00 do godz.9:30 w hali sportowej przy ZS w Tarczynie ul. Szarych Szeregów 8 Tarczyn, tel. 608-055-374
10. OPŁATA STARTOWA:

do dnia 31 maja 2022 roku:

 • 45,00 zł – pakiet „podstawowy” (udział w Pólmaratonie i numer startowy),
 • 59,00 zł – pakiet „standard” (udział w Pólmaratonie, numer startowy, koszulka techniczna – do wyczerpania zapasów),

od 1 czerwca 2021 do 30 sierpnia 2022 roku:

 • 65,00 zł – pakiet „podstawowy” (udział w Pólmaratonie, i numer startowy),
 • 79,00 zł – pakiet „standard” (udział w Pólmaratonie, numer startowy, koszulka techniczna – do wyczerpania zapasów),

od 31 sierpnia 2022 do 8. września 2021 roku:

 • 85,00 zł – pakiet „podstawowy” (udział w Pólmaratonie, i numer startowy),
 • 99,00 zł – pakiet „standard” (udział w Pólmaratonie, numer startowy, koszulka techniczna – do wyczerpania zapasów),
  1. w Biurze Zawodów nie ma możliwości dokonania opłaty startów

  W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (w związku z przekroczeniem terminu opłaty) uczestnik imprezy jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty.

  Z opłaty startowej zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia, po przesłaniu wniosku do Organizatora na adres e-mail: polmaraton-tarczyn@wp.pl

  Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

  11. SPOSOBY DOKONYWANIA OPŁATY STARTOWEJ:

   

  • płatność można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej, wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych, który jest prowadzony przez spółkę PayU S.A. z, na podstawie odrębnego regulaminu opracowanego przez PayU S.A
  • Osoby dokonujące opłaty startowej po 4 września są zobowiązane do okazania dokumentu przelewu.
  • Organizator nie przewiduje zapisów po 8 września 2022 r. oraz w dniu zawodów w biurze Półmaratonu.
  • Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

  Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów: w dniu 10 września 2022 roku w godzinach od 16:00 do 20:00, w dniu zawodów tj. 11 września 2022 roku w godzinach od 8:00 do 9:30.

  12. NAGRODY:
   

  • Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i terminowo dokonają opłaty startowej otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy: pamiątkową koszulkę techniczną
  • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.
  • Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz słodycze i napoje
  • Nagrody za półmaraton nie dublują się
  • Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają puchary oraz nagrody. Pula nagród objęta zostanie osobnym regulaminem, dostępnym 14 dni przed datą Półmaratonu
  • Od nagród przekraczających 760zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej (art. 21 ust.1pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  • Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać: PESEL, NIP oraz informacje o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.
  13. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:
  • Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora.
  • Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
  • Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować ostrożność.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy.
  14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Półmaratonu.
  2. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Półmaratonu.
  3. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
  4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach, oraz chipa przymocowanego do obuwiu.
  5. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
  6. Organizator inf. o niebezpieczeństwie i zagrożeniach wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
  7. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Półmaratonie.
  8. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  9. Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  10. W dniu Półmaratonu od godziny startu pierwszego Uczestnika do godziny 24.00 w tym dniu, Uczestnicy Półmaratonu są objęci ubezpieczeniem na życie na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika Półmaratonu w czasie biegu, wymaga osobnej polisy (w szczególności, zdrowotnej, odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Półmaratonie), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
  11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Półmaratonu.
  12. Regulamin może ulec zmianie.